Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

2. Aanvaarding van onze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

3. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

4. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling door de koper. Overmacht en bedrijfsstoornissen van welke aard of oorzaak ook, welke zich bij de verkoper zouden voordoen, en waardoor de omstandigheden waarin het contract werd aangegaan merkelijk zijn gewijzigd, geven de verkoper het recht om de leveringstermijn te verlengen en om, desgevallend, de koop te ontbinden. De koper kan in dit geval geen schadevergoeding vorderen.

5. Ingeval de levering zou voorzien zijn binnen een termijn welke de 3 maanden overschrijdt, te rekenen vanaf de opmaak van de orderbevestiging, en de loonkosten en /of prijzen der materialen, grond- en basisstoffen ondertussen gestegen zijn, alsmede in geval van uitstel van levering op verzoek van de koper, om welke reden ook, behoudt de verkoper zich het recht voor om zijn prijzen aan te passen aan de prijs van de dag welke in voege zal zijn op het ogenblik van de werkelijke levering. Deze prijsaanpassing kan niet ingeroepen worden als reden tot annulatie van de bestelling.

6. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

7. De koper zal bij ontvangst van de goederen deze onmiddellijk aan een controle onderwerpen. Een klacht zal slechts ontvankelijk zijn wanneer hij schriftelijk geformuleerd wordt binnen een termijn van 5 dagen te rekenen vanaf de levering van de goederen. Eens deze termijnen verstreken zijn, zullen alle eventuele klachten als laattijdig en ongegrond worden afgewezen, zonder dat er nog enig recht op schadevergoeding in hoofde van de koper bestaat.

8. Alle facturen zijn betaalbaar in onze kantoren te Antwerpen.

9. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.

10. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

11. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 28 dagen na factuurdatum.

12. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 8%.

13. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 8% te verhogen, met een minimum van 40,00 EUR ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding.

14. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat enige factuur onbetaald blijft, hebben wij het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de koper te ontbinden.

15. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

16. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

18. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

19. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, onverminderd het recht van de verkoper om de rechtbanken van de woonplaats van de Koper of de wegens andere redenen bevoegde rechtbanken aan te wijzen.

20. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, met uitzondering van art. 17 waarop het recht van het land waar de koper gevestigd is van toepassing is, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van de rechtsregels betreffende het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 worden uitdrukkelijk uitgesloten.